การตรวจประเมินภายนอก (ISO 9001 : 2015) ประจำปี 2562

การตรวจประเมินภายนอก (ISO 9001 : 2015) ประจำปี 2562

กิจกรรม : การตรวจประเมินภายนอก (External Audit) ประจำปี 2562
สำหรับมาตรฐานระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2015
ที่บริษัท มัลติเฟส คอร์เปอเรชั่น จำกัด (จ.ระยอง)
วันที่ : 12 มิ.ย. 2562