การตรวจประเมินภายนอก (ISO 9001 : 2015) ประจำปี 2563

การตรวจประเมินภายนอก (ISO 9001 : 2015) ประจำปี 2563

กิจกรรม : การตรวจประเมินภายนอก (External Audit) ประจำปี 2563
สำหรับมาตรฐานระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2015
ที่บริษัท มัลติเฟส คอร์เปอเรชั่น จำกัด (จ.ระยอง)
วันที่ : 22 พ.ค. 2563